کد معرف یادت نره!

آموزش وارد کردن کد معرف
۱. پس از ثبت نام، از صفحه اصلی اپلیکیشن بر روی پنجره کد معرف کلیک کنید.

۲. در صفحه جدید کد معرف خود را وارد کنید.